Hidrogeoloji və geoekoloji tədqiqatlar

Təbii və antropogen amillərin təsiri ilə Yer qabığında baş verən dəyişmələr kompleksinin zaman-məkan daxilində kompleks tədqiqi. Müxtəlif məqsədlər üçün tələb olunan mühəndisi-geoloji və hidrogeoloji tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi. Mineral və termal suların tədqiqi. Üzvi-mineral kompleks gübrənin ekotexnologiyasının işlənib hazırlanması.

Hidrogeoloji və geoekoloji tədqiqatlar

  • Müxtəlif təyinatlı sahələrdə mühəndisi-geoloji və hidrogeoloji şəraitin öyrənilməsi;
  • Artezian və subartezian quyularının layihələndirilməsi;
  • Dağlıq zonaların çat-damar sularının və dağətəyi ərazilərin lay-məsamə sularının qrunt və təzyiqli sulu horizontlarının kəmiyyət və keyfiyyət parametrlərinin qiymətləndirilməsi;
  • Neft və müxtəlif tərkibli duzlar ilə çirklənmiş torpaqların bərpası və istifadəsi;
  • Palçıq vulkanizminin ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi;
  • Geoekoloji problemlərin azaldılması və aradan qaldırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi;
  • Su mənbələrinin kompleks tədqiqi proqramlarının hazırlanması və həyata keçirilmə mərhələlərinin işlənməsi.

Qravimetrik və elektrik
kəşfiyyat işləri

Seysmik-mikroseysmik
tədqiqatlar

GPS tədqiqatları
və topoqrafik xəritəalma

Geoloji mühitin
radiometriyası

Çöküntü hövzələrinin geokimyası
və flüid dimamikası

Geoloji quruluşun
öyrənilməsi

Hidrogeoloji və geoekoloji
tədqiqatlar

ANALİTİK İŞLƏR MƏRKƏZİ

Analitik işlər
mərkəzi

Geotermal Enerji Resursları

GEOTERMAL ENERJİ
RESURSLARI