GPS tədqiqatları və topoqrafik xəritəalma

Qlobal Mövqetəyinetmə Sistemi – GPS tədqiqatlarının aparılması sürüşmə zonalarının monitorinqi, sürüşmə kütləsinin əhatə etdiyi sahənin müəyyənləşdirilməsi, sürüşmənin hərəkət sürətinin və dinamikasının öyrənilməsinə, neft-qaz boruları və hidrotexniki qurğuların, iri sənaye tipli və strateji qurğuların yerləşdiyi ərazilərdə seysmik nöqteyi nəzərdən gərginliklərin toplanması və miqrasiyasının müəyyənləşdirilməsinə imkan verir.

Qlobal Mövqetəyinetmə Sistemi – GPS tədqiqatları və topoqrafik xəritəalma qrupu tərəfindən aşağıdakı işlər görülür:

Qlobal Mövqetəyinetmə Sistemi – GPS tədqiqatlarının aparılması sürüşmə zonalarının monitorinqi, sürüşmə kütləsinin əhatə etdiyi sahənin müəyyənləşdirilməsi, sürüşmənin hərəkət sürətinin və dinamikasının öyrənilməsinə, neft-qaz boruları və hidrotexniki qurğuların, iri sənaye tipli və strateji qurğuların yerləşdiyi ərazilərdə seysmik nöqteyi nəzərdən gərginliklərin toplanması və miqrasiyasının müəyyənləşdirilməsinə imkan verir.

Qravimetrik və elektrik
kəşfiyyat işləri

Seysmik-mikroseysmik
tədqiqatlar

GPS tədqiqatları
və topoqrafik xəritəalma

Geoloji mühitin
radiometriyası

Çöküntü hövzələrinin geokimyası
və flüid dimamikası

Geoloji quruluşun
öyrənilməsi

Hidrogeoloji və geoekoloji
tədqiqatlar

ANALİTİK İŞLƏR MƏRKƏZİ

Analitik işlər
mərkəzi

Geotermal Enerji Resursları

GEOTERMAL ENERJİ
RESURSLARI