Seysmik-mikroseysmik tədqiqatlar

Seysmik-mikroseymik tədqiqatlar vasitəsilə neft-qaz boru kəmərlərinin, hidrotexniki qurğuların, sənaye əhəmiyyətli və o cümlədən, yaşayış binalarının və tikililərinin yerləşdiyi ərazilərdə qruntun xüsusiyyətlərini – gücləndirmə əmsalı, fundamental tezliklər, rezonans tezliklər və s. kimi mühəndisi nöqteyi nəzərdən mühüm olan parametrlərinin öyrənilməsinə imkan verir.

Seysmik-mikroseysmik tədqiqatlar qrupu tərəfindən aşağıdakı işlər görülür:

  • kiçikdərinlikli geofiziki işlərin aparılması (sürüşmələrin, karst proseslərinin, inşaat işləri aparılacaq sahələrin, bina və qurğuların təməlinin vəziyyətinin öyrənilməsi);

  • seysmik təhlükə, mikroseysmik rayonlaşdırma və seysmik riskin qiymətləndirilməsi;

  • seysmik hadisələrin başvermə qaydasının müəyyənləşdirilməsi, onların riyazi-statitik və klaster təhlili.

Qravimetrik və elektrik
kəşfiyyat işləri

Seysmik-mikroseysmik
tədqiqatlar

GPS tədqiqatları
və topoqrafik xəritəalma

Geoloji mühitin
radiometriyası

Çöküntü hövzələrinin geokimyası
və flüid dimamikası

Geoloji quruluşun
öyrənilməsi

Hidrogeoloji və geoekoloji
tədqiqatlar

ANALİTİK İŞLƏR MƏRKƏZİ

Analitik işlər
mərkəzi

Geotermal Enerji Resursları

GEOTERMAL ENERJİ
RESURSLARI