Geotermal Enerji Resursları

Tədqiqatların əsas istiqamətləri:

 • quruda və dəniz akvatoriyalarında geotermik parametrlərin zaman-məkan paylanmasının tədqiqi;
 • Yerin istilik sahəsinin modelləşdirilməsi, çökmə hövzələrin istilik inkiçaf modelləri;
 • palçıq vulkanlarının istilik sahəsinin tədqiqi;
 • geotermik ölçü cihazlarının işlənib hazırlanması;
 • geotermal suların tədbiqi;
 • geotermal enerji resurslarının və potensialının qiymətləndirilməsi və istifadə perspektivlərinin araşdırılması.
Geotermal Enerji Resursları

Aşağıdakı işlər həyata keçirilib:

 • Azərbaycan SSR-nın geotermik xəritəsi;
 • Azərbaycan SSR-nın hidrogeotermik xəritəsi;
 • Azərbaycan SSR-nın depresiya zonalarının istilik seli xəritəsi;
 • Məhsuldar qatın dabanında temperaturun paylanması xəritəsi;
 • Məhsuldar qatın tavanında temperaturun paylanması xəritəsi;
 • Maykop lay dəstəsinin dabanında temperaturun paylanması xəritəsi;
 • 6000 metrlik üfüqi kəsilişdə temperaturların paylanma xəritəsi;
 • Azərbaycanın Geotermik Atlası tərtib olunub.

Geotermal Enerji Resursları Geotermal Enerji Resursları

Şöbənin əməkdaşları bir sıra beynəlxalq layihələrdə iştirak etmişlər:

 • CRDF-in (ABŞ) NG-2285 saylı qrantı: Palçıq vulkanlarının formalaşması və fəallaşması: qravimetrik, geotermik və geokimyavi məlumatların əsasında kəmiyyət modelləşdirilmə (2002-2004);
 • CRDF-in (ABŞ) AZ-G2-2607-MO-04 saylı qrantı: Tez çökən Cənubi Xəzər hövzəsində seysmik məlumatlar əsasında çökmə süxurların geterogenliyi və qeyri ənənəvi tələlər (2004-2006);
 • NATO Expert Visit Ref. No. 981746 qrantı: Global iqlim dəyişməsi ilə bağlı Azərbaycanda uzunmüddətli quyu temperaturlarının monitorinqi (Çex Rrespublikası EA Geofizika İnstitutu ilə birgə), (2005).
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrantı: Qafqaz-Xəzər regionunun paleo və müasir dinamikası: müasir cihazların tətbiqi ilə paleomaqnit və geotermal məlumat bazasının yenilənməsi (2011-2012);
 • STCU-nun (Ukrayna) 5363 saylı qrantı: Azərbaycanın istilik sahəsinin yeni GİS xəritə və modellərinin tərtibi və geotermal enerji resurslarının qiymətləndirilməsi (2011-2013).
 • ARDNŞ Elm Fondunun (Azərbaycan) qrantı: Abşeron yarımadasında neft-qaz istehsalı və emalı proseslərinin ətraf mühitin radioekoloji durumuna təsirinin qiymətləndirilməsi (2012-2013).
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin yanında Elmin İnkişafı Fondunun Gənclər qrantı: Azərbaycanda ayrılıqda götürülmüş geotermal obyektlərin enerji potensialının qiymətləndirilməsi və istifadə perspektivlərinin araşdırılması (Carlı quyusu timsalında) (2014-2015).
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin yanında Elmin İnkişafı Fondunun EİF-KETPL-2-2015-1(25)-56/31/2-M-20 saylı qrantı: Azərbaycan Respublikasının geotermal suları və geotermal enerji resursları (2017-2019).

Qravimetrik və elektrik
kəşfiyyat işləri

Seysmik-mikroseysmik
tədqiqatlar

GPS tədqiqatları
və topoqrafik xəritəalma

Geoloji mühitin
radiometriyası

Çöküntü hövzələrinin geokimyası
və flüid dimamikası

Geoloji quruluşun
öyrənilməsi

Hidrogeoloji və geoekoloji
tədqiqatlar

ANALİTİK İŞLƏR MƏRKƏZİ

Analitik işlər
mərkəzi

Geotermal Enerji Resursları

GEOTERMAL ENERJİ
RESURSLARI