Çöküntü hövzələrinin geokimyası və flüid dimamikası

Neft və qaz rayonlarının geoloji quruluşunun xüsusiyyətlərinin, çöküntü toplanma neftqazəmələqətirən və kollektor süxurlarının formalaşmasının tarixinin öyrənilməsi, çökmə təbəqələrin üzvi maddələrinin (ÜM) izotop-geokimyəvi tədqiqatları, onların karbohidrogenlərə (KH) çevrilməsinin şəraitinin və dərəcəsinin qiymətləndirilməsi, neft və qazın miqrasiyası və yataqların əmələ gəlmə mexanizminin öyrənilməsi və sairə

Çöküntü hövzələrinin geokimyası və flüid dimamikası

  • üzvi maddənin, neftin və qazın geologiyası və geokimyası;

  • palcıq vulkanizmi;

  • çökmə hövzələrinin fluid dinamikası;

  • hövzə analizi;

  • neftin və qazın geoloji-geokimyəvi axtarış meyarlarının işlənilməsi;

  • geoekologiya

Qravimetrik və elektrik
kəşfiyyat işləri

Seysmik-mikroseysmik
tədqiqatlar

GPS tədqiqatları
və topoqrafik xəritəalma

Geoloji mühitin
radiometriyası

Çöküntü hövzələrinin geokimyası
və flüid dimamikası

Geoloji quruluşun
öyrənilməsi

Hidrogeoloji və geoekoloji
tədqiqatlar

ANALİTİK İŞLƏR MƏRKƏZİ

Analitik işlər
mərkəzi

Geotermal Enerji Resursları

GEOTERMAL ENERJİ
RESURSLARI