Analitik işlər mərkəzi

Analitik işlər mərkəzi aparıcı dünya istehsalçılarının avadanlıqları ilə təchiz edilmişdir. Mərkəzin əsas vəzifəsi süxurlar, filizlərin, içməli suların və s. analizlərin keyfiyyətli və operativ şəkildə yerinə yetirilməsi

Analitik işlər mərkəzi qrupu tərəfindən aşağıdakı işlər görülür:

Analitik işlər mərkəzi aparıcı dünya istehsalçılarının avadanlıqları ilə təchiz edilmişdir. Mərkəzin əsas vəzifəsi – analizlərin  keyfiyyətli və operativ şəkildə yerinə yetirilməsi. Analizlər beynəlxalq (Almaniya,Yaponiya, Rusiya) standartları və metodları üzrə aparılır. Analitik tədqiqatlara aşağıdakı sahələr aiddir:

  1. Süxurlar (silikatlar və karbonatlar)
  2. Süxurlar əsasında alınmış tikinti materialları
  3. Filizlər:

– mis-nikel
– dəmir
-apatit-nefelin
-xromlu
-molibden-volfram
-nadir metallar
-almaz-qızıl-platin
Göstərilən filizlərdən alınan texnoloji məhsullar

     4. Içməli sular:
– təbii, texniki və texnoloji sular, qurunt suları

  1. Ekoloji sahələr :

– torpaqlar
– quruntlar
– çöküntülər
– qrafit
– suda həllolmayan məhsullar
– bitki külləri
– suyun quru qalığı

Analitik İşlər MərkəziSkayner elektron mikroskopu JEOL JSM 6610-LV
– dənələrin  forma və ölçülərini eyni vaxtda tədqiq edilməsi;
 – dənə və fazaların ölçüləri görə paylanması
 -öz sahəsi və tədqiq olunan nümunələrin sahəsi üzrə kimyəvielementlərin paylanması və faza tərkibinin müəyyən  edilməsi, eləcə də 
– şəffaf şlif sahəsi üzrə kimyəvi qeyri- bircinslilik;
– şəffaf şlif sahəsi üzrə kimyəvi qeyri- bircinslilik;
 – törəmə və əks olunmuş elektronlarda böyüdülməsinin  geniş diapazonunda (5xdən x300000-ə qədər) obyekt təsvirlərinin alınması
– təhlil edilən ərazini seçməklə miqdarı  rentgen mikroanalizi:nöqtədə, ərazi üzrə,  xətlər üzrə verilmiş addımla spektrlərin alınması
– mürəkkəb və ya tam standart nümunələrin spektrlərini sintezləşdirmək;
– yaddaşda olanlarla cari spektrləri muqayisə etmək;
– element xəritələrindən fazaların paylanma xəritəsini əldə etmək mikroskopun və mikroanalizatorun ekranında analiz nöqtəsini seçməklə miqdarı və vəsfi rentgen mikroanalizlərini yerinə yetirmək;
 – sahəyə  dair məlumatların verilməsilə keçidtonu təsvirlərini seqmentləşdirmək;
 – nümunə sahəsindən və ya ayri-ayri nöqtələrindən spektrlərin əldə edilməsi və qorunub saxlanılması;
 – seçilmiş sahədə şəbəkə üzrə və xətt boyunca spektrlərin toplanması;

Analitik İşlər Mərkəzi– xətt boyunca elementlərin paylanma xəritəsi profilinin  əldə edilməsi;
– nümunələrin qəbulu və analizə hazırlanması
– nəmliliyin müəyyən edilməsi
– yüksək temperaturda itkinin təyini
– ələk analizi

 

Analitik İşlər MərkəziRentgen spektroskopik ( Rentgenspektrometr RFA, universal S8 Tiger). Qısa müddətə dəqiq ölçmələr,sürət, həssaslıq və alınmış məlumatların dəqiqliyi.
Müxtəlif tipli (toz, maye, bərk) maddələrdə B ÷ U qədər (qazlar və təsirsiz qazları çıxmaq şərti ilə)  n. 10-4 – 100%

 

Analitik İşlər MərkəziİCP-MS 7700 e markalı induktiv əlaqəli plazmalı mass-spektrometrində bərk, maye, toz halında olan maddələrdə elementlərin miqdarı – n . 10-8 – n . 10% intervalında təyin edilir.

 

 

Analitik İşlər MərkəziAtom Absorbsiya Agilent texnologiyası 200 seriya AA.
Atom Absorbsiya Agilent texnologiyasi 200 seriya AA-da n×10-5 – n×10% dəqiqliklə əlvan və nəcib metalların miqdarı təyin edilir.

 

Analitik İşlər MərkəziMiniflex 600 markalı rentgen faza XRD (rentgen difraktometr)

  – vəsfi  faza analizi;
 – miqdarı faza analizi;
 – kristallıq dərəcəsinin təyini;
 -kristallitlərin ölçüsünün və kristal qəfəsinin təhriflər  səviyyəsinin təyini;
– qəfəsin parametrlərinin dəqiqləşdirilməsi;
 

Analitik İşlər Mərkəzi

– Ritveld üsulu ilə material strukturunun dəqiqləşdirilməsi;
 – molekulyar strukturun təyini;

 

 

 

 

Mərkəzin  rəhbəri – N.M.Sadıqov
Tel.: (012) 539-34-40
(050) 362-04-05
sadikhov.nazim@mail.ru

Qravimetrik və elektrik
kəşfiyyat işləri

Seysmik-mikroseysmik
tədqiqatlar

GPS tədqiqatları
və topoqrafik xəritəalma

Geoloji mühitin
radiometriyası

Çöküntü hövzələrinin geokimyası
və flüid dimamikası

Geoloji quruluşun
öyrənilməsi

Hidrogeoloji və geoekoloji
tədqiqatlar

ANALİTİK İŞLƏR MƏRKƏZİ

Analitik işlər
mərkəzi

Geotermal Enerji Resursları

GEOTERMAL ENERJİ
RESURSLARI