HAQQIMIZDA

Mühəndisi geofizika, geodeziya, geologiya və geokimya sahəsində respublika ərazisində geniş spektrdə elmi-tətbiqi işlərin aparılması məqsədilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika institutu “Geoservice GGI” MMC şirkətini təsis etmişdir.

“Geoservice GGI” MMC şirkəti 10 oktyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydə alınmışdır (qeydiyyat nömrəsi 1306839601).

Şirkətin mütəxəssisləri iqlim şərtlərindən və təbii şəraitdən asılı olmayaraq mühəndisi geofiziki, axtarış-kəşfiyyat məsələləri ilə yanaşı mühəndisi geoloji məsələləri də həll edirlər. Bizim əməkdaşlar müasir proqram təminatları, müxtəlif geofiziki, geokimyəvi və analitik cihazlarla işləmə təcrübəsinə malikdirlər.

“Geoservis” şirkəti tərəfindən yeni mühəndisi tədqiqat üsullarının işlənib hazırlanması ilə bərabər, avtomobil və dəmir yolları, yaşayış və sənaye tikinti obyektləri, sürüşmə zonaları, neft-qaz sahələri və hidrotexniki qurğular yerləşən ərazilərdə kompleks geoloji, geofiziki tədqiqat işləri və süxur nümunələrinin analizi istiqamətində analitik laboratoriya  tədqiqatları aparılır.

“Geoservice GGI” MMC aşağıdakı məsələləri araşdırır:

 • mühəndisi geodezik araşdırmalar və topoqrafik planaalma;
 • yer səthində deformasiyaların və təhlükəli geoloji proseslərin lokal geodezik monitorinqi;
 • geoloji təhlükələrin qiymətləndirilməsi;
 • magistral boru xətləri , avtomobil yolu və yüksək gərginlikli elektrik xətləri boyu lokal peyk geodezik şəbəkəsinin qurulması və istismarı;
 • geoloji proseslərin və hadisələrin tədqiqi (karst boşluqları, mağaralar, sürüşmələr, köçmələr, palçıq vulkanları  və s.);
 • ərazinin radioaktiv ekoloji şəraitinin öyrənilməsi;
 • lokal qırılmaların təyini;
 • seysmik təhlükə, mikroseysmik rayonlaşdırma və seysmik riskin qiymətləndirilməsi;
 • neft və qaz kəmərləri marşrutu üzrə risk təhlili və qaz sızmaların müəyyən edilməsi
 • yeraltı qaz anbarlarının germetikliyini qiymtləndirilməsi və qaz sızmalarının müəyyən edilməsi, qaz itkilərinin qiymətləndirilməsi
 • geokimyəvi üsullarla ərazinin neft-qaz perspeklivliyini qiymətləndirilməsi
 • hidrogeoloji şəraitin tədqiqi (yeraltı suların axtarışı, fiziki və kimyəvi analizi);
 • geotermal su tədqiqatları və Geotermal Enerji Məsləhətçiliyi;
 • geopatogen sahələrin müəyyən edilməsi (Bakı və digər şəhər ərazilərində);
 • Yer səthi qaz çıxışları zonasının öyrənilməsi və kimyəvi analizi;
 • ekoloji monitorinqlərin aparılması;
 • arxeoloji geofizika: arxeoloji abidələrin (kurqanlar, divarlar, və s.) aşkarlanması;
 • mürəkkəb arxeoloji obyektlərin daxili quruluşunun öyrənilməsi (kurqanlar və s.);
 • kiçik dərinliklərin geoloji kəsilişi;
 • aktiv zonalarda olan obyektlərdə qrunt kütləsi dinamikasının monitorinqi;
 • inşaat materialları yataqlarının geofiziki üsullarla axtarışı;
 • süxur və suların geokimyəvi analizi;
 • suxurların petroqrafik öyrənilməsi;
 • istənilən qeyri üzvü maddələrdə (bərk, toz, maye) tam kimyəvi və mineraloji tərkiblərinin təyini, neft və neft məhsullarında mikro elementlərin təyini;
 • mikrofaunistik təyinatlar.

XİDMƏTLƏRİMİZ

“Geoservice GGI” MMC” şirkəti tərəfindən aşağıdakı geofiziki üsullardan istifadə olunur:

Qravimetrik və elektrik
kəşfiyyat işləri

Seysmik-mikroseysmik
tədqiqatlar

GPS tədqiqatları
və topoqrafik xəritəalma

Geoloji mühitin
radiometriyası

Çöküntü hövzələrinin geokimyası
və flüid dimamikası

Geoloji quruluşun
öyrənilməsi

Hidrogeoloji və geoekoloji
tədqiqatlar

ANALİTİK İŞLƏR MƏRKƏZİ

Analitik işlər
mərkəzi

Geotermal Enerji Resursları

Geotermal enerji
resursları

CİHAZLAR

“Geoservice GGI” MMC şirkəti müxtəlif geofiziki və geoloji məsələləri həll etmək üçün lazımı avadanlıqla təchiz olunmuş, müasir metodlar və proqramlardan istifadə edir.

ƏMƏKDAŞLARIMIZ

“Geoservice GGI” MMC-nin mühəndis-texniki heyəti yüksək ixtisaslı və öz sahələrində böyük təcrübəyə malikdirlər. Şirkət sıralarında geologiya və geofizika sahəsində professorlar, elmlər doktorları və digər mütəxəssislər var.

Məmmədov Samir Qasım oğlu

Geoservis MMC-nin direktoru
dosent, geologiya-mineralogiya elmləri namizədi, İxtisasca geofizikdir.

• QRAVİMETRİK VƏ ELEKTRİK KƏŞFİYYAT İŞLƏRİ


Qədirov Fəxrəddin Əbülfət oğlu
AMEA-nın həqiqi üzvü, professor, g.-m.e.d.

• SEYSMİK-MİKROSEYSMİK TƏDQİQATLAR


Babayev Qulam Rüstəm oğlu 
geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, dosent İxtisasca geofizikdir

• GPS TƏDQİQATLARI VƏ TOPOQRAFİK XƏRİTƏALMA


Səfərov Rafiq Tofiq oğlu  
Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. İxtisasca geofizikdir

• GEOLOJİ MÜHİTİN RADİOMETRİYASİ


Əliyev Çingiz Səid oğlu 
AMEA-nın müxbir üzvü, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru

• ÇÖKÜNTÜ HÖVZƏLƏRİNİN GEOKİMYASI VƏ FLÜİD DİNAMİKASI


Feyzullayev Əkpər Əkbər oğlu 
akademik, geologiya-mineralogiya doktoru

• GEOLOJİ QURULUŞUN ÖYRƏNİLMƏSİ


Kəngərli Tələt Nəsrulla oğlu  
AMEA-nın müxbir üzvü, geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru

• HİDROGEOLOJİ VƏ GEOEKOLOJİ TƏDQİQATLAR


Məmmədov Vaqif  Ağa Əli oğlu 
coğrafiya elmləri doktoru

• ANALİTİK İŞLƏR MƏRKƏZİ


Sadıqov Nazim Məhərrəm oğlu 

• GEOTERMAL ENERJİ RESURSLARI


Muxtarov Abdulvahab Şərif oğlu  
geologiya-mineralogiya elmləri doktoru

LAYİHƏLƏRİMİZ

Azərbaycanda BTC boru kəməri boyu ərazinin geodinamik monitorinqi (2008-2011). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun BP Şirkəti ilə müqavilə əsasında
“Neft-qaz və neft-kimya kompleksinin inşasi üçün nəzərdə tutulan ərazidə geodinamiki şəraitin qiymətləndirilməsi haqqında, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu ilə 12 mart 2012-ci il tarixli 32 saylı müqavilə 2012
Azərbaycan MEA Geologiya İnstitutunun (SOCAR) ARDNŞ “Neftqazelmitədqiqatlayihə” institutu ilə bağlanmış 27 mart 2012-ci il tarixli 65 sayılı müqavilə əsasında yerinə yetirdiyi “Suraxanı rayonu Zığ qəsəbəsindəki sürüşmə zonasında 43 №-li binanın ətrafında bərkitmə işlərinin yerinə yetirilməsi üçün müəyyən tədqiqat işlərinin aparılması haqqında” elmi - tədqiqat işi
Qalmaz yeraltı qaz anbarı ərazisində qravimetrik çöl işləri
Quba rayonu ərazisində GPS tədqiqatları
Gədəbəy rayonu ərazisində GPS tədqiqatları
Bakı şəhəri mikrotremor ölçü nöqtələri sxemi
Müxtəlif tip süxurlarin seysmik dalğalari gücləndirməsi
Previous
Next

ONLAYN SORĞU

“Geoservice GGI” MMC-nin xidmətlərindən istifadə etmək istəyirsiniz?
Yalnız elektron formanı doldurub bizə göndərmək kifayətdir! Əməkdaşımız ən qısa müddətdə sizinlə əlaqə quracaqdır.

ƏLAQƏ ÜÇÜN

ÜNVAN

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Hüseyn Cavid prospekti 119

İŞ SAATI

10:00 – 19.00
Bazar Ertəsi – Cümə

ƏLAQƏ

Telefon: +994503123258
Telefon: +994125372291
Email: office@geoservis.az